วิสัยทัศน์ และ ปรัชญา นำองค์กรสู่อนาคต

วิสัยทัศน์นำองค์กร :

“การสร้างความพึงพอใจในระดับมาตรฐานสากล ให้เกิดกับทั้งลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ บุคลากรของเรา”

• ด้วยการทำงานของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย มุ่งเน้นให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน เราจึงรับฟังความต้องการของลูกค้าและความคิดเห็นของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความพร้อม วางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม ธุรกิจ และกระแสโลก

• ดังนั้นพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท จึงมุ่งมั่นในการรักษาพันธะสัญญา และความรับผิดชอบที่ให้ไว้กับลูกค้า ตามแนวคิด Committed to excellence

ปรัชญาทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย:
‘คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม’

งานเสร็จครบจบ 100% ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน คือ การส่งมอบงานสำเร็จ ครบถ้วนตามสัญญาที่ให้ไว้ ไม่ทิ้งภาระกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณภาพชีวิตของพนักงานกลุ่มบริษัท คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งสุขภาพกายใจ และทักษะในการทำงาน จึงมีระบบการจัดการดูแลที่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ความมั่นคงและยั่งยืนการแบ่งปันทรัพยากร กิจกรรม ผลประโยชน์ร่วมกันกับพนักงาน และผู้ถือหุ้น เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มธุรกิจ ด้วยการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก

วัฒนธรรมการทำงานของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

ความไว้วางใจคือเป้าหมายสำคัญในการทำธุรกิจของเรา: กลุ่มบริษัทบี ปิโตรไทย สร้างความเชื่อมั่นด้วยการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรในทุกมิติ ในฐานะ “คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม”

สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร : ส่งเสริมความเป็นเจ้าของกระบวนการทำงาน (Process Owner) สนับสนุนให้พนักงานตัดสินใจแก้ปัญหาในงานได้ จนพนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจการ (Business Owner)

• กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ยึดมั่นในการมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยการร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอด (ESG)