กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย กับ ESGบทพิสูจน์ของแนวคิดการเติบโตทางธุรกิจร่วมกับโลกที่ยั่งยืน

เพราะ “โลก” และ “ธุรกิจ” ต้องเติบโตไปพร้อมกัน...

ESG จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สอดแทรกอยู่ในทุกมาตรฐานการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ที่ไม่ได้หวังผลกำไรทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังถึงความยั่งยืนของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทุกหน่วยงานจะร่วมมือกันสรรสร้าง พัฒนา สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความมุ่งมั่นกับการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม :

ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

คุณกิจจา จำนงค์อาษาเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำเสนอ โมเดลวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลักดันให้เกิดกลไกการกำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันอันตรายจากสารพิษโลหะหนักของประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ความมุ่งมั่นกับการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม :

คุณกิจจา จำนงค์อาษา ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกว่า 29 หน่วยงาน ในการรวบรวมข้อมูล ผ่านการสร้าง Model และจัดทำเป็นแผนที่องค์ความรู้ 'Mapping Knowledge เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ' ที่ทุกหน่วยงานจะได้มีความเข้าใจบนพื้นฐานเดียวกัน และนำหลักการและภาพรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าวไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในความยั่งยืนขององค์กร คือ การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน เราจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้มีบรรยากาศที่น่าทำงาน ตลอดจนสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม
หลักการด้านธรรมาภิบาล :

พื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจที่กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มกิจการ คือ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดจากองค์กรต่อต้านการติดสินบนที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกอย่าง TRACE International และ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ่ระดับโลก (World Class Company) มาโดยตลอด

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในโครงการ ESG Plus Verification กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าหลักของกลุ่มไทยออยล์ดำเนินงานจัดการด้าน ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจระหว่างกันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

มุ่งมั่นสู่ความ ‘เป็นเลิศ’

เรายืนยันที่จะรักษาคำมั่นสัญญาในการทำงาน ให้ออกมามีคุณภาพด้วยมาตรฐานความพึงพอใจระดับสากล
เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้รับรู้ถึง มิตรภาพและความเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มีคุณค่า ที่พวกเราตั้งใจส่งมอบให้