ชุมชนแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน

เพราะธุรกิจจะเป็นเพียง ‘ธุรกิจ’ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ และโครงสร้างแบบเดิม ๆ ก็ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว ภายหลังยุคก่อตั้ง กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย จึงทำการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร (Re-engineering) และขยายบริษัทเพื่อพัฒนาจุดแข็งในแต่ละด้าน สู่การเป็น ‘ชุมชนธุรกิจ’ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบและเครื่องมือทางการบริหารที่ทำให้บุคลากรของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย มีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์

 • Foster Community:

  คือ ‘ชุมชนธุรกิจแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน’ พนักงานใหม่และพนักงานที่มีประสบการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกัน ผ่านกระบวนการ School of Thought (SCOT)

 • Management Lab:

  คือ การเอาโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ มาศึกษา ทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อพัฒนากระบวนการ ทำงานและแนวทางการปฏิบัติ ให้เกิดการต่อยอดจนเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

 • Flat Organization:

  เป็นรูปแบบการบริหารงาน โดยมี Partner เป็นผู้ดูแลชุมชนและ 5 หน่วยธุรกิจ มี Business owner ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลกระบวนการทำงานและทีมงานในภาพรวม ส่วน Process owner คือ ‘ทุกคน’ เป็นเจ้าของกระบวนการ ดูแลการทำงานในส่วนของตนเอง และสามารถส่งต่องาน ให้ผู้อื่นทำงานต่อได้อย่างราบรื่น

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย จึงเปรียบเสมือน ‘ชุมชนหลัก’ เกิดจากการรวมตัวกันของ ‘ชุมชุนธุรกิจย่อยๆ’
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความแข็งแรงแตกต่างกัน แต่ทว่าทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

Operation Business Unit: หน่วยปฏิบัติการ

Petrothai: ที่ปรึกษาด้านการตลาดและดูแลภาพลักษณ์
 • ชำนาญการในตลาดปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของไทย เป็นที่ปรึกษา สร้างโอกาส หาช่องทางการตลาด ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีสินค้าและเทคโนโลยีคุณภาพระดับโลก
inCyam: ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมบริหารจัดการอุปกรณ์อย่างครบวงจร
 • บริการจัดจำหน่าย นำส่ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศไทย
 • วางแผนกระบวนการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นภายในเวลาที่กำหนด
 • ร่วมพัฒนาการทำงานกับพันธมิตรในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในโครงการต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
PTC: ชำนาญการงานวิศวกรรมและการบริการหลังการขาย
 • Pre-Delivery Inspection (PDI):ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่สภาพพร้อมใช้ ก่อนส่งถึงมือลูกค้า
 • Engineering Service:บริการ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งานอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้
 • Warranty Service: พร้อมช่วยเหลือ ดูแลอุปกรณ์ ในการรับประกันสินค้า

Operation Support Business Unit: หน่วยส่งเสริมการปฏิบัติการ

BE Concept: มันสมองของชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 • รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ บริการด้านระบบข้อมูล ทั้งด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุงการขนส่ง ระบบบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ
 • บริการด้านเทคโนโลยี ปรับลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าจากทั่วทุกมุมโลก

Support Business Unit: หน่วยสนับสนุน

BE Consulting Group: ใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ ของชุมชน
 • บริหารจัดการด้านทรัพยากรต่าง ๆ ดูแลพนักงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ ให้พนักงานทุกคน สามารถพร้อมทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ด้วยความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ทั้ง 5 บริษัท เราจึงพร้อมที่จะเป็น
‘คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม
ตอบโจทย์การทำงานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน