กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย: คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม

บริษัท ปิโตรไทย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524

ในยุคของการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย ปิโตรไทย เป็นตัวแทนจำหน่าย(เป็นตัวแทนผู้ผลิต)จัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี ที่มีหลักปรัชญาในการทำธุรกิจ คือ “Committed to Excellence” หรือ มุ่งมั่นรักษาสัญญา ผ่านการส่งมอบงานที่เป็นเลิศ และ

“Successful Contract” หรือ งานเสร็จครบจบ 100%

ในปี พ.ศ. 2538 บริษัท ปิโตรไทย จำกัด

ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ และเริ่มต้นพัฒนาเป็น

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย (BE Petrothai Group) เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารองค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ด้วยการ “ใช้วิสัยทัศน์นำองค์กร สร้างกลไกขับเคลื่อนการทำงาน ทำให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม”

ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2544 กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

ได้ขยายกิจการตามความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญ ออกเป็น 5 หน่วยธุรกิจ ด้วยความชำนาญของแต่ละหน่วยงานที่ต่างกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในมาตรฐานระดับสากล ให้กับลูกค้า คู่ค้า รวมถึงพนักงานของกลุ่มบริษัท

โดยกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนปรัชญาและนโยบาย คือ แบ่งปันทรัพยากร ความรับผิดชอบในงาน และผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้ง 5 บริษัทในกลุ่ม มีการดำเนินงานที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

บริษัท ปิโตรไทย จำกัด พ.ศ. 2524

เป็นที่ปรึกษาและทำการตลาดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท อินทรายแอม จำกัด พ.ศ. 2544

คัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม ให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนความต้องการและความสำเร็จของลูกค้าโดย วิศวกรฝ่ายขาย ที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้

บริษัท พีทีซี ปิโตรไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด พ.ศ. 2540

บริการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรม บริการหลังการขาย ตรวจสอบสินค้าก่อนนำส่ง และจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้า โดยวิศวกรฝ่ายบริการ ที่มีความชำนาญ มีปรัชญาในการทำงาน คือ งานเสร็จครบจบ 100%

บริษัท บี คอนเซพท์ จำกัด พ.ศ. 2544

องค์กรชำนาญการด้านเทคโนโลยีและระบบข้อมูล ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการอื่นๆ ในองค์กร ทำให้หาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ เช่น การลดขั้นตอนการจัดการทรัพยากรและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด พ.ศ. 2530

ให้บริการการบริหารจัดการด้านทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยธุรกิจทั้ง 5 หน่วย เช่น ข้อมูล บัญชี การเงิน การดูแลพนักงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ ให้พนักงานทุกคนสามารถพร้อมทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

เป็นตัวแทนผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักร เทคโนโลยี และการจัดการทางวิศวกรรม ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์ ตลอดอายุการใช้งาน (Equipment life cycle) และบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

พวกเรายึดมั่นที่จะ มุ่งมั่นรักษาสัญญา ผ่านการส่งมอบงานที่เป็นเลิศ และ
เสร็จครบจบ 100%
เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราเชื่อมั่นได้ว่าจะหาทางออกให้กับทุกปัญหาได้เสมอ ด้วยความเป็น คู่คิด พันธมิตร นวัตกรรม ของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

มุ่งมั่นสู่ความ ‘เป็นเลิศ’

เรายืนยันที่จะรักษาคำมั่นสัญญาในการทำงาน ให้ออกมามีคุณภาพด้วยมาตรฐานความพึงพอใจระดับสากล
เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้รับรู้ถึง มิตรภาพและความเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มีคุณค่า ที่พวกเราตั้งใจส่งมอบให้