ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์(Terms and Conditions to Website Usage)

ยินดีต้อนรับสู่ www.bepetrothai.com (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทบีปิโตรไทย (“กลุ่มบริษัท”) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและบริการที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทรวมทั้งบริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของกลุ่มบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัทคู่ค้า”) รวมถึงเพื่อให้การค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการตรวจสอบข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุด (“ผลิตภัณฑ์และการบริการ”) เป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อการดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการใช้บริการของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านในฐานะ “ผู้ใช้งาน” จะเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้ ของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด และคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไข" เพื่อแสดงความตกลงและความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทแล้วทุกประการ

หากท่านไม่ตกลงหรือยินยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้คลิกที่ปุ่ม “ไม่ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อแสดงว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าใช้และยุติการใช้งานเว็บไซต์ของทางกลุ่มบริษัทโดยทันที ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถได้รับข้อมูล ข่าวสาร หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่อาจมีได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป(General Terms and Conditions)

1.วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่าง “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน” กับกลุ่มบริษัทบีปิโตรไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปิโตรไทย จำกัด บริษัท พีทีซี ปิโตรไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อินทรายแอม จำกัด บริษัท บี คอนเซพท์ จำกัด บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ นี้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทนี้เป็นงาน สร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัทอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของกลุ่มบริษัท แต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์นี้ รวมทั้งส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานในการรับทราบข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร หรือรับสิทธิประโยชน์กับทางกลุ่มบริษัทเท่านั้น การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งกลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในทุกกรณี

3. ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัททั้งหมดนั้น จะอยู่ภายใต้ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของท่านในเอกสารดังกล่าวในรายละเอียด โดยกลุ่มบริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอย่างดีที่สุด

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hacking) โดยมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของกลุ่มบริษัท หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใด อันมิใช่ความผิดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากเหตุดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

ข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความบกพร่องผิดพลาด กลุ่มบริษัทไม่รับรองข้อมูลดังกล่าวหรือในความถูกต้องของคำแนะนำ, ความเห็น, ข้อความ หรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าผู้ใช้งานจะต้องใช้ดุลพินิจของตนเองโดยอาจจะเชื่อหรือตัดสินใจใดตามความเห็น คำแนะนำ ข้อความบันทึกหรือข้อมูลตามที่ปรากฏนั้นได้แต่ด้วยความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง กลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาดในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้อย่างไรเมื่อใดก็ได้ กลุ่มบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์และบริการ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดอย่างไรก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด

5. การจำกัดความรับผิด (Limitation of Liability)

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใด ในความเสียหายหรือความสูญหายไม่ว่า โดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายเพื่อพฤติการณ์พิเศษ หรือค่าเสียหายอื่นใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง ค่าเสียหายจากการเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของผู้ใช้งาน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสาร หรือฟังก์ชันของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกัน

6. นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการติดต่อสื่อสารสำหรับสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมุ่งที่จะสร้างสังคมออนไลน์ที่เป็นมิตรและเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว กลุ่มบริษัท ปรารถนาที่จะให้ผู้ใช้งานแสดงความเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรื่องราวใดๆ ของผู้ใช้งานด้วยความสุภาพและเคารพซึ่งสิทธิของผู้อื่น

สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง Facebook, YouTube, เว็บไซต์ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทอาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต (“สื่อสังคมออนไลน์”) โดยการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือโพสต์เนื้อหาใดๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งานนั้นถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ดังต่อไปนี้

6.1 ระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นสาธารณะ บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานโพสต์ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมถูกเข้าชมโดยบุคคลอื่น และอาจถูกเก็บบันทึกได้โดยบุคคลอื่นเช่นกัน กลุ่มบริษัทไม่สามารถเฝ้าติดตาม สกัดกั้น หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการลบข้อมูลของผู้ใช้งานที่ถูกบันทึกไว้โดยบุคคลอื่นได้ ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้งานโปรดใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์

6.2 ข้อห้ามในการโพสต์ข้อมูล

เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความสุภาพและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ห้ามมิให้มีการแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดกับศีลธรรมวัฒนธรรมจริยธรรมอันดีของประชาชน
  • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
  • เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชัง หรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของกลุ่มบริษัท
  • เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชัง หรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของกลุ่มบริษัท
  • เนื้อหาที่มี Virus, Worm, รหัสที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ถูกออกแบบเพื่อก่อกวน, ทำลาย หรือจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ
  • โฆษณาที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาต, ข้อมูลการส่งเสริมการขาย, เมล์ขยะ (junk mail), สแปม (spam), จดหมายลูกโซ่ (chain letters), แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบใดๆ ของการเชื้อเชิญที่มีลักษณะเดียวกัน
  • เนื้อหาที่ปรากฏข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่าย
  • ผู้ใช้งานจะไม่แสร้งทำหรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของตัวผู้ใช้งานกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ

กลุ่มบริษัทสงวนสิทธิในการเฝ้าติดตาม, ห้าม, สกัดกั้น, จำกัด, ระงับ, หรือยกเลิกการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งาน รวมทั้งตัดออก, ลบทิ้ง, สกัดกั้น, คัดกรอง, หรือจำกัด ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนและชี้แจงเหตุผลตามดุลพินิจของกลุ่มบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

7. ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้ระดับความชำนาญ ความเอาใจใส่ตามสมควรในเชิงพาณิชย์ กลุ่มบริษัทหวังว่า ผู้ใช้งานจะเพลิดเพลินไปกับการใช้งานเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของ กลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์นี้ถือเป็นการให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็นอยู่” เท่านั้น (“AS IS” Basis) และมีความมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปเท่านั้น การเข้าถึงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งาน ให้ถือว่าเป็นการเข้ามาด้วยความสมัครใจของผู้ใช้งาน และด้วยการยอมรับความเสี่ยงภัยของผู้ใช้งานเอง

แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะได้ใช้ความพยายามในการดูแลเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ตามสมควรแล้วก็ตามแต่กลุ่มบริษัทไม่สามารถดูแลความเห็นทั้งหมด และอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ได้ภายในเวลาอันสมควรหรือได้ทั้งหมดเสมอไป ความเห็นของบุคคลที่โพสต์บนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นของกลุ่มบริษัท หรือ พนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทแต่ประการใด

กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรองว่าผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือปลอดภัย การให้บริการเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อาจถูกแทรกแซงได้จากหลายๆ ปัจจัยซึ่งอยู่นอก เหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านั้นจะปราศจากการติด Virus, Worm, Trojan Horse หรือรหัสอื่นที่อาจมีคุณสมบัติทำลายหรือก่อกวน การทำงานของคอมพิวเตอร์

8. ลิงค์ของบุคคลที่สาม

กลุ่มบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ จากลิงค์ของบุคคลที่สาม และการที่ลิงค์ของบุคคลที่สามปรากฏบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ไม่อาจถือได้ว่าได้รับสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทแต่ประการใด

9. การเปลี่ยนแปลง

9.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทั่วไป

กลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่ม หรือตัดทิ้ง ซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เมื่อใดและอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้งานได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ นโยบายใหม่จะใช้บังคับและมีผลทันทีเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้หรือโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และโดยการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้หรือโพสต์ข้อความหลังจากมีการประกาศใช้นโยบายใหม่แล้วให้ถือว่าผู้ใช้งานตกลงและยินยอมต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม หากการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่ม หรือตัดทิ้งดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ใช้งาน กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นั้น หรือช่องทางอื่น ตามที่กลุ่มบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

9.2 การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มบริษัทอาจแจ้งบอกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้ เมื่อใดและอย่างไรก็ได้และ เป็นระยะเวลาเท่าใด ก็ได้ กลุ่มบริษัทอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้งานของรูปแบบและการให้บริการบางประการหรือทั้งหมด หรือ จำกัดการใช้งานของผู้ใช้งานในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้ โดยไม่จำต้อง บอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ แก่กลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกการอนุญาตสิทธิในการใช้งาน ซึ่งให้ไว้ในที่นี้ เมื่อใดอย่างไรก็ได้

10. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทั่วไปนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การเรียกร้องใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทั่วไปนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลยุติธรรมไทยเท่านั้น