นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล(Data Protection Policy)

ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้

โปรดอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว นโยบายฉบับนี้บังคับใช้ กับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ในฐานะผู้ใช้งาน (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน”) กับบริการต่างๆ ของ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปิโตรไทย จำกัด บริษัท พีทีซี ปิโตรไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อินทรายแอม จำกัด บริษัท บี คอนเซพท์ จำกัด บริษัท บีอี คอนซัลติ้ง กรุ๊พ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา”) นโยบายฉบับนี้จะอธิบายวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้และเปิดเผยโดยกลุ่มบริษัทและแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตุประสงค์ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมระบบการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านช่องทางต่างๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม จุดขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ และกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมโดยกิจการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท หรือคู่ค้าของ กลุ่มบริษัท กรุณาดูข้อ 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่ระบุว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นกับการให้บริการหรือการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่เรา (ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ เช่น โดยการระบุข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา) เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือ ให้บริการหรือสิทธิประโยชน์นั้นๆ ของเราแก่ท่าน นโยบายฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป ตามรายละเอียดในข้อ 6

นโยบายฉบับนี้จะแจ้งข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ท่านสามารถกดคลิกเพื่อลิงค์ไปยังส่วนต่างๆ ได้)

1.1 ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทเก็บรวบรวมอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งาน โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

(i)     ชื่อและนามสกุล

(ii)     ที่อยู่ทางไปรษณีย์

(iii)     ที่อยู่อีเมล

(iv)     รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม

(v)     หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

(vi)     ข้อมูลการเข้าใช้บัญชีข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีเฉพาะเจาะจงของท่านได้ เช่น บัญชีผู้ใช้งาน/ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านในรูปแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ และ/หรือ คำถามและคำตอบด้านความปลอดภัย

(vii)     ข้อมูลผู้ใช้งานและความสนใจข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้งานหรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุหรือระดับอายุ เพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เช่น รหัสไปรษณีย์) สินค้าที่ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน หรือ เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้งาน และเปิดเผยบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

(viii)     ข้อมูลคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของกลุ่มบริษัท ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น การดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อได้รับอนุญาต

(ix)     ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสารเมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิก ความเห็นของผู้ใช้งานข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่เราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก กลุ่มบริษัทจะไม่ร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าเราพบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบเก็บข้อมูลของ เราทันที อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรงและเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติ เราจะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม ประวัติทางการแพทย์ ฐานะทางการเงิน เป็นต้น เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการประเมินและการประมวลผลโดยสมัครใจ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยอาจผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลและผ่านวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

(i)     เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้ใช้งานโดยตรงซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับกลุ่มบริษัท รวมถึงเว็บไซต์ที่เราดำเนินการภายใต้โดเมน หรือ URLs ของเราและมินิไซต์ที่เราดำเนินการบนเครือข่ายสังคม (social network) ของบุคคลที่สาม เช่น Facebook (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) รวมถึง การเก็บรวบรวมโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 4

(ii)     เว็บไซต์สำหรับมือถือ หรือแอพพลิเคชั่น (mobile application) ของกลุ่มบริษัท

(iii)     อีเมล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาและข้อความอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านและกลุ่มบริษัท

(iv)     แบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออฟไลน์การลงทะเบียนรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าเก็บรวบรวมผ่านพัสดุไปรษณีย์ โทรศัพท์ การสาธิตการใช้สินค้าในงานนิทรรศการ การจัดอบรมเพื่อการศึกษา การประชุมสัมมนา และการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น เราอาจนำข้อมูลที่ได้มาในระหว่างการปฏิสัมพันธ์กับท่านดังกล่าวมาจัดทำและประมวลขึ้น

(v)     การมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา เช่น การคลิกตอบคำถามหรือเลือกข้อมูลใด ในโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว

ข. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ดังนี้

(i)     เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google, YouTube รวมถึงการเก็บรวบรวมผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณา ซึ่งท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้ เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในข้อ 5

(ii)     การวิจัยทางการตลาด (ถ้าเป็นการแสดงความเห็นแบบระบุตัวตน)

(iii)     บริษัท คู่ค้าของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการส่งเสริมการขายหรือการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ หรือเพื่อการกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริโภค

(iv)     แหล่งข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับเมื่อเราซื้อกิจการอื่นๆ

ข้อความดังต่อไปนี้จะอธิบายวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยแบ่งตามการดำเนินการ คือ การเก็บรวบรวมและการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย และ/หรือ การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่าการ “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราตามความจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจของท่านซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธ ปรับเปลี่ยน หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านต่อการประมวลผลประการใดประการหนึ่งได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดในข้อ 5

การประมวลผลด้านต่างๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.1.1 การเก็บรวบรวม กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการแก่ท่านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในการประมวลผลทางด้านอื่นๆ เช่น การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ

3.1.2 การจัดเก็บ ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางกลุ่มบริษัทจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร (paper) รูปแบบดิจิตัล (paperless) ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกจัดเก็บที่ศูนย์รวบรวมข้อมูล (Data Center) ณ ที่ทำการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยง ด้วยการสำรองไฟล์ (Back up) ไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud) กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศภายใต้สัญญาการดูแลรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท โดยผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ทางบริษัทกำหนด และเก็บไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

เราใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและปลอดภัย อาทิ Secured Socket Layer (SSL) ความปลอดภัยเรื่องของ URL, SQL injection ป้องกันการโจมตีด้วยคำสั่ง SQL เข้าไปใน input ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ สำหรับ php codeigniter, Global XSS Filtering ป้องกันการโจมตีแบบ XSS คือการฝังโค๊ดสคริปต์ต่าง ๆ ส่งเข้ามาให้ controller, CSRF Protection ป้องกันการโจมตีแบบ CSRF Cross Site Request Forgery ที่อาศัยการทำงานของ cookie ในเครื่องของ user ในการโจมตีเป็นหัวใจสำคัญ codeigniter จะทำการกำหนดตัวแปร token และตรวจสอบข้อมูลรูปแบบนี้ในทุก ๆ ครั้งที่มีการ submit form data เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การปกป้องดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลที่ท่านเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม หรือ บุคคลอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มาตรการที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงาน เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

- เพื่อติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ

- เพื่อตอบข้อสงสัยของท่านซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการ ประกอบกับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั่วไป เป็นต้น

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- เพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางการ ตลาด กิจกรรมทางการตลาด

กลุ่มบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

- ต่อบริษัทภายนอกผู้ให้บริการที่เราใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเราและให้บริการแก่ท่าน เช่น บริษัทด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การวิจัยทางการตลาด บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ซึ่งเราจะเปิดเผยเฉพาะบริษัทภายนอกได้รับการคัดเลือก โดยเราเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา เพื่อภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของเราซึ่งบริษัทภายนอกเหล่านั้นถูกกำหนดโดยสัญญาและ/หรือกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและอย่างปลอดภัย

ท่านสามารถขอตรวจสอบรายชื่อบริษัทภายนอกผู้ให้บริการเหล่านั้นได้ โดยเรามีความยินดีดำเนินการให้หากการเปิดเผยนั้นไม่ขัดต่อข้อสัญญาหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเรา (Data Protection Officer) ตามที่กำหนดในข้อ 7

- ต่อบริษัทภายนอกซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิตและการเร่งรัดหนี้สินตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เราในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ การสั่งซื้อที่มีใบแจ้งหนี้) หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตามใบแจ้งหนี้

- ต่อบริษัทภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของกลุ่มบริษัทไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่อนุญาตหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทที่สามดังกล่าวหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งโดยจะมีการเปิดเผยตัวตนของบริษัทที่สามดังกล่าวเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่าน

- ต่อผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือเนื่องจากการควบรวม/การซื้อกิจการ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือในกรณีของการซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการ

- ต่อหน่วยงานราชการ องค์กร องค์การหรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย

3.4.1 การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ถือว่าปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงและแม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

3.4.2 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นกิจการที่มีธุรกรรมระหว่างประเทศ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทคู่ค้าของเราในต่างประเทศ หรือแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.3 ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะการดำเนินขอความยินยอมจากท่านโดยเฉพาะเจาะจง หากเราจะทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัท มีการเก็บข้อมูลสำรองในระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งมีการส่งข้อมูลไปเก็บที่ศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศ (office 365 มี Data Center ในประเทศสิงคโปร์) ซึ่งเป็นระบบของบริษัท Outsource ที่มีมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัทอาจใช้คุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซด์ของท่าน เราจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา กรุณาดู นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของท่านและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่เรานำมาใช้และวัตถุประสงค์ที่เรานำมาใช้และบันทึกข้อมูลการใช้งาน

5.1 ท่านมีสิทธิเข้าถึง ตรวจสอบ และขอสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งเราจัดเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถ ใช้สิทธิดังกล่าวโดยผ่านเว็บไซด์ของเรา www.bepetrothai.com หรือ โดยส่งอีเมลมาที่ inquiry@bepetrothai.com หรือ ทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต และส่งถึงเราที่ บริษัท ปิโตรไทย จำกัด เลขที่ 32/51 ชั้น 21 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

5.2 สิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมถึงลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ ท่านสามารถทำผ่านเว็บไซด์หรือร้องขอมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามข้อ 7 ได้ทุกเมื่อ

5.3 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมเพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประการหนึ่งประการใด ซึ่งรวมถึงสิทธิในการคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยเราหรือในนามของเราตามมูลเหตุซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะเจาะจง หรือยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการยกเลิกผ่านลิงค์ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารของเรา ผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามและปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือร้องขอมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามข้อ 7 ได้ทุกเมื่อ

หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและนโยบายฉบับนี้เมื่อใดก็ตาม กรุณาตรวจสอบเว็บไซด์และนโยบายด้านต่างๆ ของเราอย่างสม่ำเสมอ

ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้และหลักปฏิบัติด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายของเรา

ผู้ควบคุมข้อมูล ความรับผิดชอบ
บริษัท ปิโตรไทย จำกัด
เลขที่ 32/51 ชั้น 21 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
กิจกรรมทั้งหมด

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราผ่าน
อีเมลที่: inquiry@bepetrothai.com

หรือทำหนังสือถึงเราที่

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล
บริษัท ปิโตรไทย จำกัด เลขที่ 32/51 ชั้น 21 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ โทรติดต่อ ที่ 02 260 1295 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา 8:30 -17:00 น.

เราจะรับและดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อร้องเรียนว่าเราได้ละเมิดสิทธิของท่านตามกฎหมายว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เราหวังว่านโยบายนี้จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
e-mail : pdpc@mdes.go.th
โทร : 02-142-1033

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย
วันที่มีผลบังคับใช้: 27 พฤษภาคม 2563