ข่าวและกิจกรรม

บริษัท Koch Engineered solutions จับมือ 2 หน่วยงาน จัดสัมมนา MASS TRANSFER TECHNOLOGY SEMINAR 2017

บริษัท Koch Engineered solutions ร่วมกับ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mass Transfer Technology Seminar ในหัวข้อ “การถ่ายเทมวลสาร” ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจพื้นฐานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะกลายเป็น New normal หรือ ความปกติแบบใหม่ในวงการอุตสาหกรรม  (ความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้น และกลายเป็นที่ยอมรับของสังคมในเวลาอันรวดเร็ว) สำหรับนิสิตนักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และวิศวกรด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมี มร. อัลวิน เตียว วิศวกรกระบวนการจากบริษัท Koch Engineered solutions ประเทศสิงคโปร์  เป็นผู้บรรยาย

  • ประเภทข่าว : กิจกรรม
  • อัพเดท : 24 มีนาคม 2560