การดูแลอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน

การจัดการบริหารองค์ความรู้ เป็นหลักการสำคัญที่เรายึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ซึ่งเราได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการบริการและองค์ความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยองค์ความรู้ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด

“รู้จริงในสิ่งที่ทำ”

ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล จากข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดได้ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการบริหารองค์ความรู้ที่เรียกว่า

 ในปี พ.ศ. 2547
ซึ่งทำให้เราสามารถติดตามและตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างเป็นระบบ

จากการจัดการบริหารองค์ความรู้สู่นวัตกรรม boonma เป็นระบบการจัดการบำรุงรักษาเชิงกลยุทธ์ (strategic maintenance management system : SMMS) โดยการเก็บสะสมรวบรวมข้อมูลทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องการบริการและการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์จากการทำงานประจำวันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมจะทำให้เราเห็นภาพรวมในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน

แนวความคิดของ boonma ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการอุปกรณ์ตลอดอายุการใช้งาน และเป็นเครื่องมือในการสร้างทางเลือกในการซ่อมบำรุงรักษา ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีจะทำให้เราสามารถประเมินความเสี่ยง เห็นสถานะโดยรวมของอุปกรณ์แต่ละชนิด และสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการบำรุงรักษาภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัดได้อย่างเหมาะสม

โดยมีการออกแบบ
ข้อมูลที่สำคัญ 4 ส่วน
 • 1.

  จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด (Asset information)

  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงข้อกำหนดและลักษณะของอุปกรณ์ทั้งหมดจากผู้ผลิต เช่น Catalog, Datasheets, BOM และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มอุปกรณ์และค้นหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงรักษาในอนาคต

 • 2.

  วางยุทธศาสตร์การบำรุงรักษา (Maintenance strategy)

  เป็นการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงรุก โดยการดึงข้อมูลอุปกรณ์จากข้อมูลสินทรัพย์มาจัดกลุ่ม ประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการบำรุงรักษา และจัดลำดับความสำคัญของแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งมี Critical level ที่แตกต่างกัน และหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการกำหนดวิธีการบำรุงรักษาและรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

 • 3.

  วางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Planning)

  เป็นการวางแผนและทรัพยากรที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาตามกลยุทธ์การบำรุงรักษา เช่น อะไหล่ จำนวนคน เครื่องมือ และอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการการบำรุงรักษาในแต่ละครั้งได้ทันเวลา

 • 4.

  ดำเนินการบำรุงรักษา (Maintenance Action)

  เป็นการดำเนินกิจกรรมในการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการทำงานและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง เพื่อการติดตามและประเมินผลในอนาคต

กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย

จัดหาอุปกรณ์และให้บริการทางด้านวิศวกรรมตลอดทั้งอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ครอบคลุมงานด้าน Application engineering, การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์, การตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ, การบริการด้านเทคนิค, การรับประกัน และการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ ด้วยซอฟต์แวร์ boonma และการร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้า ทำให้เราสามารถติดตามสถานะในการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ที่อยู่ในการดูแลของเรา ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การติดตั้ง การทดสอบก่อนการใช้งาน จนถึงการบำรุงรักษา สามารถเลือกใช้และปรับตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท รวมถึงการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์และการรับประกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนการปรับปรุงและบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ระบบการจัดการด้านนวัตกรรมของเราไม่เพียงแค่ออกแบบมาเพื่อติดตามสถานะในการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังมีการวางแผนร่วมกันกับพันธมิตรคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนและจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม, มีการกำหนดเวลาในการสั่งซื้ออุปกรณ์ / อะไหล่ที่จำเป็นอย่างรอบคอบ ดังนั้น เราจึงรับประกันได้ว่าลูกค้าจะมีสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ลูกค้าสามารถลดระยะเวลาในการหยุดโรงงาน / ระบบเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษา ลดค่าใช้จ่าย ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการวางแผนการทำงานอีกด้วย